Algemene voorwaarden

Begrippen:

IJsvogel Coaching

IJsvogel Coaching staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83095144 als eenmanszaak.

IJsvogel Coaching is gevestigd in Schoonebeek (Drenthe).

Coach

Peter van Ommen, tevens eigenaar van IJsvogel Coaching.

Coaching

Het traject van gesprekken waarin de cliënt 1-op-1 begeleid wordt.

Opdrachtgever

De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching is gesloten.

Cliënt

De natuurlijke persoon die aan de coaching deelneemt

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     –

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door IJsvogel Coaching, gevestigd te Schoonebeek, verder te noemen “coach”, te leveren diensten of producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien alle betrokken partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1       IJsvogel Coaching is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Artikel 3 – Aangeboden diensten

3.1       De cliënt kan uitsluitend het aangevraagde traject ingaan en afmaken wanneer het bijbehorende contract is getekend.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1       Datum, tijd en locatie van de sessies worden in onderling overleg vastgesteld. Deze afspraken worden per mail bevestigd door de coach.

4.2       Door het aangaan van de overeenkomst stelt de cliënt zich in staat van verplichting tot het nakomen van alle afspraken die gemaakt zijn met de coach wat betreft de aangeboden diensten, gedurende de totale loop van het gekozen traject.

Artikel 5 – Investering en betaling

5.1       Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2       De coach is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.

5.3       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.4       Betaling dient na ieder gesprek te worden voldaan, of aan het einde van de sessie. Deze afspraak wordt expliciet opgenomen in het contract (art. 3.1)

5.4       Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de coach aangewezen bank- of girorekening.

Artikel 6 – Annulering

6.1       Annulering van een sessie dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden doorgegeven.

6.2       IJsvogel Coaching heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie te wijzigen tot 24 uur vóór aanvang.

6.3       Als door beide partijen, om welke redenen dan ook, wordt besloten de overeenkomst in zijn geheel te verbreken, middels een schriftelijke overeenkomst, vervalt de betalingsplicht van de cliënt.

Artikel 7 – Het nakomen door IJsvogel Coaching

7.1       IJsvogel Coaching spant zich te allen tijde in om de gegeven coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2       De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.

7.3       Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt vooraf aan de cliënt om schriftelijke toestemming gevraagd.

Artikel 8 – Overmacht

8.1       Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, welke buiten schuld of toedoen van IJsvogel Coaching zijn ontstaan.

8.2       In geval van overmacht behoudt IJsvogel Coaching zich het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.

8.3       In geval van overmacht zal IJsvogel Coaching de kosten van de reeds geplande sessie(s) niet verhalen op de cliënt, wanneer IJsvogel Coaching er redelijkerwijs van uit kan gaan dat door deze overmacht de cliënt niet in staat was om zich aan de 24-uurs regeling te houden, zoals omschreven in Artikel 6.1.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1       De gecoachte is verantwoordelijk voor gedrag dat mogelijk het gevolg is van coaching .

9.2       Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

9.3       De cliënt vrijwaart de coach voor aanspraken van derden.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

10.1     De cliënt wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de cliënt niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog de verplichting volledig na te komen.

10.2     In geval van verzuim van de cliënt is IJsvogel Coaching gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de cliënt en/of het door de cliënt eventueel aan IJsvogel Coaching verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

11.1     Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1     Indien de cliënt/opdrachtgever niet tevreden is, dient deze enige klachten ten allereerste bespreekbaar te maken met de coach.

12.2     Indien er in het geval van klachten geen toenadering mogelijk is tussen de coach en de cliënt/opdrachtgever, zal er worden overgegaan tot het inschakelen van een derde partij in de vorm van een mediator om de geschillen op te lossen. De mediator wordt, in overleg, door beide partijen gezamenlijk gekozen. De kosten van de mediator zullen door de coach en de cliënt voor een gelijk deel gedragen worden.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

13.1     IJsvogel Coaching behandelt de door de cliënt/opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk.

13.2     Cliënt/opdrachtgever is eraan gehouden om alle tijdens de coaching verkregen informatie, ongeacht van wie of waar afkomstig, strikt vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 14 – Website en sociale media

14.1     IJsvogel Coaching stelt met zorgvuldigheid alle informatie samen die op www.IJsvogelcoaching.nl en al haar sociale mediakanalen wordt gedeeld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dan deze informatie te allen tijde correct en volledig is. Aan de informatie op de website en/of sociale mediakanalen van IJsvogel Coaching kunnen geen rechten worden ontleend.